Alueiden on osattava ja uskallettava erikoistua

Juuri päättyneen aluekehittämisen verkkoaivoriihen osallistujien mielestä alueiden pitäisi erikoistua ja erilaistua omille vahvuusalueilleen. Uskallusta ja rohkeutta alueiden vahvuusalueille erikoistumiseen peräänkuulutettiin paljon, mutta konkreettisia keinoja tähän nähtiin vielä vähän.

Luottamus erilaistumisella saataviin hyötyihin ja elinvoimaisten ekosysteemien syntymiseen on osittain vielä heikkoa, ja säädösten koetaan kunta- ja maakuntatasolla rajoittavan uusia avauksia ja hyötyjen syntymistä.

Aivoriiheen osallistuttiin aktiivisesti eri puolilta Suomea, ja yhteisen pohdinnan tuloksena tunnistettiin 11 aluekehittämisen tulevaisuuden kannalta tärkeää teemaa. Uudistuvan ja monipuolisen elinkeinoelämän toimintaedellytysten luominen oli puhutuin ja tärkein kokonaisuus ja ympäristö ja luonto kirvoittivat toiseksi eniten kehitysideoita.

Alueellinen dialogi, eli konkreettisten valintojen tekeminen ja eri toimijoiden roolien määrittely on välttämätöntä, jotta muutokseen sitoudutaan. Erikoistuminen omiin vahvuuksiin merkitsee väistämättä myös luopumista vähemmän tärkeistä asioista. Näiden ei-valintojen tekeminen on yksi alueiden kehittämisen haaste tulevaisuudessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä muiden ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa valtakunnallisia alueiden kehittämisen painopisteitä. Valtioneuvosto hyväksyy painopisteet myöhemmin tänä vuonna, ja päätös ohjaa hallinnonalojen ja maakuntien alueiden kehittämistä ja niiden toimenpiteiden yhteensovittamista.

Laajan toimijaverkoston osallistamiseksi TEM käynnisti kevättalvella 2015 avoimen aivoriihen. Sen tavoitteena oli tunnistaa aluekehittämisen kannalta keskeiset tavoitteet ja niiden tärkeys yhdessä sidosryhmien kanssa.
– Halusimme käynnistää aluekehittämispäätöksen valmistelun kuulemalla sidosryhmiä laajasti heti prosessin alussa, eikä perinteiseen tapaan vasta lausunnonantovaiheessa. Fountain Parkin verkkoaivoriihi tarjosi tähän oivan työvälineen. Oli ilo havaita, miten laajat joukot osallistuivat aivoriiheen. Saimme erittäin arvokasta materiaalia painopistepäätöksen valmistelua varten, kertoo kehitysjohtaja Outi Ryyppö Työ- ja elinkeinoministeriön alueosastolta.

Tutustu tulosraporttiin tästä.

Lisätietoja: Anu Kokko, anu.kokko@fountainpark.fi, puh. 040-760 7985