Dialoginen strategiatyö on fiksu valinta

Dialoginen strategiatyö on fiksu valinta

Dialoginen strategiatyö on jatkuvaa navigointia muuttuvissa olosuhteissa. Perusolettamuksia on testattava ja uusia uhkia ja mahdollisuuksia tutkailtava jatkuvasti. Dialogisessa strategiatyössä johto ei pelkästään valuta strategista viisauttaan henkilöstölle, vaan saa sitä myös vastalahjaksi.

Strategiatyö on kuin matkantekoa. Tuttuja maamerkkejä, mutta uusia näköaloja. Suunnittelua, toteutusta, arviointia. Strategia on yhteinen kartta tässä hetkessä ja mahdollisesti huomenna, mutta ei pitempään.

Viisaus ei asu pelkästään yritysjohdossa. Johdon tehtävä onkin ottaa tärkeät sidosryhmät – kärjessä henkilöstö –  mukaan strategiatyön eri vaiheisiin.

Viisas johto ennakoi ja osallistaa

Strategiatyössä keskeiseksi nousee kaksi käsitettä, ennakointi ja osallistaminen.

Järjestelmällinen tulevaisuuden kehityssuuntien arviointi ja niihin varautuminen vaatii herkkyyttä ja sitkeyttä. Herkkyys auttaa uuden havainnoimisessa. Sitkeyttä vaatii jatkuvan prosessin luominen ja sen ylläpitäminen. Kysymys ei ole tempusta, joka tehdään kerran.

Osallistamisen tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen: se, että joku ottaa osaa tai on mukana jossakin. On resurssien haaskausta ajatella, että ennakointi olisi vain johdon tehtävä.

Ihmiset haluavat lähtökohtaisesti vaikuttaa. Ihmiset saadaan sitoutumaan yhdessä tekemällä ja erityisesti yhdessä ajattelemalla.

Osallistavan strategiatyön merkityksen oivaltanut ja sitä menestyksekkäästi toteuttava yritys vahvistaa omaa kilpailuasemaansa markkinoilla. Vaikka iskuja ulkoa ja sisältä ei aina voidakaan välttää, organisaatio on valmiimpi ottamaan ne vastaan, kun se on matkalla mukana.

Dialoginen strategiatyö ulottuu arjen tasolle

Strategian viemisessä käytäntöön esteiksi nousevat usein arkirutiinit ja kiire. Molemmat asiat kertovat etäisyyksistä – strategioiden etäisyyden arjesta sekä johdon ja henkilöstön maailmojen kohtaamattomuudesta.

Dialogisuuden avulla vältetään sudenkuopat. Olemme tunnistaneet neljä vaihetta, joissa henkilöstön ja joissain tapauksissa myös sidosryhmien mukaantulo parantaa ja nopeuttaa strategiatyötä.

  1. Strategian suunnittelu/päivitys.
  2. Strategian toimeenpano.
  3. Strategian toteutumisen arviointi
  4. Nykyisen strategian haastaminen ja perusoletusten testaaminen.

Etsi vastaukset tärkeisiin kysymyksiin

Miten saada esiin muutoksen merkit? Miten saada henkilöstö sitoutumaan päätöksiin?

Kun asioita suunnitellaan yhdessä, käytännön toteutus helpottuu. Ihmiset saadaan sitoutumaan yhdessä tekemällä ja erityisesti yhdessä ajattelemalla.

Saavatko strategian päälinjat hyväksynnän? Missä organisaation sisältä löytyvät kipupisteet, mistä uutta potentiaalia, missä muutosvalmiutta? Olemmeko tekemässä oikeaksi koettuja asioita?

Strategian menestyksekkään jalkautuksen ydin on tehdä siitä helposti ymmärrettävä ja viestiä se henkilöstölle. Vastavuoroisuus on tärkeää. Viestin välittämisen lisäksi tarvitaan palautetta, jota yritysjohto pystyy hyödyntämään muiden toimenpiteiden sisällön suunnittelemisessa henkilöstöstä.

Kuinka hyvin strategian jalkauttamisessa on onnistuttu? Missä vaiheessa ollaan missäkin yksikössä?

Henkilöstöltä saadun palautteen perusteella voidaan päätellä, kuinka hyvin tieto on muuttunut toiminnaksi. Johto saa tiedon siitä, mihin asioihin pitää keskittyä ja mitkä voidaan jättää vähemmälle huomiolle.

Entä kuinka saada strategia elämään nopeasti muuttuvassa ajassa?

Epäjatkuvuuskohtien tunnistaminen ennakkoon lisää joustavuutta. Viisas johto valjastaa koko organisaation ja tärkeimmät sidosryhmänsä katsomaan tulevaisuuteen – sen uhkiin ja mahdollisuuksiin.

Fountain Park on osallistavan johtajan yhteistyökumppani, joka edistää yritysten ja julkisen sektorin uudistumista, kasvua ja kehittymistä Strategiadialogi -palvelullaan.

Lisää aiheesta