Sidosryhmien osallistaminen oppilaitosten strategisissa muutoksissa

Sidosryhmien osallistaminen oppilaitosten strategisissa muutoksissa

Sivistystoimen, koulujen ja oppilaitosten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja viimeaikaiset kriisit haastavat toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Keskeisimpiä muutosajureita ovat väestömuutokset, eriarvoistuminen ja syrjäytyminen, talouden ja työelämän muutokset, ympäristöuhat ja globaalit ongelmat sekä osallisuus ja demokratia. Maailman muuttuessa ympärillä sidosryhmien osallistaminen osana muutosprosessia varmistaa, että he joihin muutokset osuvat pääsevät siihen myös vaikuttamaan. Fountain Parkin partneri ja uusi blogisti Heljä Misukka on pitkäaikainen koulutuspolitiikan kärkivaikuttaja Suomessa. 

Miten kunnissa turvataan laadukkaat koulutuspalvelut?

Kuntien talous ja organisoituminen ovat viime kuntavaalien jälkeen olleet muutoksessa sote-uudistuksen vuoksi. Kuntien tulo- ja menorakenne muuttuvat, kun sote-tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille ja päätehtäväksi jäävät sivistystoimen tehtävät, kuten varhaiskasvatus ja perusopetus.

Millaisia lautakuntia tarvitaan? Miten sivistyspalvelut rahoitetaan? Monen kunnan on mietittävä myös se, miten turvataan laadukkaat koulutuspalvelut, jos lasten ja nuorten määrä jatkuvasti vähenee. Näin käy suurimmassa osassa kuntia ja yli 100 kunnassa lapsia syntyy niin vähän, ettei oman koulun ylläpito meinaa onnistua.

Oppivelvollisuuden laajentuminen haastaa uudistamaan toimintamuotoja

Toisen asteen oppilaitosten tehtävänä on oppivelvollisuuden laajentumisen jälkeen varmistaa, että kaikille nuorille on tarjolla koulutuspaikka kohtuullisen matkan päässä kotoa. Samaan aikaan on turvattava laadukas lähiopetus, työelämävastaavuus, jatko-opintovalmiudet, opintojen ja hyvinvoinnin tuki, henkilöstön saatavuus ja jaksaminen sekä toiminnan kustannustehokkuus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vie parhaillaan eteenpäin hanketta, jonka tavoitteena on toisen asteen koulutuksen toimintamuotoja uudistaminen siten, että ne vastaavat tuleviin haasteisiin. Huomiota kiinnitetään erityisesti koulutuksen saavutettavuuteen ja laatuun sekä työelämän ja yhteiskunnan tarpeiden parempaan huomioimiseen. Toimenpiteillä edistetään myös yhdenvertaisuutta ja opiskelijoiden hyvinvointia toisen asteen koulutuksessa. Hankkeessa käytetään osallistavia kehitystyön keinoja, kuten verkkoaivoriihtä.

Sidosryhmien osallistaminen tuo näkyviin muutosten vaikutukset

Suomessa on 150 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja lukiokoulutuksen järjestäjiä on 268, joista 92:lla oli alle 100 opiskelijaa vuonna 2018. Eduskunnan hyväksymän koulutuspoliittisen selonteon tavoitteena on, että yhteistyötä syvennetään toisen asteen oppilaitosten kesken erityisesti väestökatoalueilla.

Realistista on, että oppilaitosten määrä vähenee tulevaisuudessa, kuten on perusopetuksessa jo tapahtunut. Korkeimmillaan peruskouluja oli Suomessa noin 5000, mutta määrä on yli puolittunut ollen enää reilut 2000 koulua.

Koulu-, lukio- ja oppilaitosverkon muuttaminen ja varsinkin lakkautukset ovat erittäin vaikeita, sillä niihin liittyy aina paljon tunteita ja seuraukset ovat moninaisia. On tarkkaan selvitettävä paitsi taloudelliset, myös lapsivaikutusarviointi ja sosiaaliset vaikutukset. Tutkimuksen mukaan koulun lakkauttaminen kiihdyttää väestökatoa. Keskeistä on asukkaiden ja kaikkien osallisten kuuleminen opiskelijoita ja lapsia unohtamatta.

Uusia näkemyksiä ja tukea muutoksen läpivientiin

Monipuolisten osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen suurten muutosten yhteydessä vahvistaa asianomaisten osallisuutta ja tuo päättäjille tietoa, millaista tukea tarvitaan muutoksen eri vaiheissa. Kaksisuuntainen vuorovaikutus auttaa niin päättäjiä kuin opettajia, opiskelijoita ja alueen asukkaita ymmärtämään muutoksen välttämättömyyttä. Samalla voidaan yhdessä keksiä keinoja, millaisilla uudistuksilla ja tukitoimilla muutosprosessit viedään parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin.

Sujuvassa muutosten läpiviennissä tarvitaan tiedon välittämistä sekä pohdintaa yksin ja yhdessä tärkeimpien sidosryhmien kesken. Tärkeää muutosprosesseissa on ihmisten sitouttaminen, sidosryhmien osaamisen laaja hyödyntäminen ja vuorovaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen.

Räätälöity osallistumisprosessi verkossa on helppo ja yksinkertainen

Yhteiskuntamme rakentuu yhä vahvemmin yhteisölliseen tapaan toimia, johtaa ja kehittää. Osallisuuden velvoite on esimerkiksi kirjattu kuntalakiin ja uudet lukioiden opetussuunnitelmat rummuttavat osallistavaa toimintakulttuuria muiden uudistusten ohella.

Sidosryhmien osallistaminen ja uutta tuova kuulemisen prosessi on nykyään mahdollista käydä täysin verkon yli. Tällöin huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että sidosryhmien edustajat pääsevät omasanaisesti kertomaan näkemyksiään ja myös kommentoimaan ja arvottamaan muiden esiin tuomia näkemyksiä. Ei siis pelkkää rasti ruutuun menetelmää, vaan laadullista ajatusten vaihtoa.

Fountain Parkin kokonaispalvelu tarjoaa räätälöityjä sidosryhmien osallistamisen prosesseja verkossa toteutuksesta tuloksiin jo yli 20 vuoden kokemuksella.

Lisää aiheesta