Uuden ajan ammattiliitto on jäsenen kumppani

Uuden ajan ammattiliitto on jäsenen kumppani

Tulevaisuuden ammattiliitto innostaa jäsenet oppimaan

Ammattiyhdistysliikettä on moitittu viime aikoina vanhanaikaiseksi, joustamattomaksi ja nykypäivän työelämää ymmärtämättömäksi. Ajoittain koko ay-liikkeen tarpeellisuus on asetettu kyseenalaiseksi. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kehittämisasiantuntija Aki Reinimäen mukaan työntekijöiden tarve avulle, neuvoille ja koulutuspalveluille työelämän muutostilanteissa on kuitenkin kasvussa.

Työelämän muutos on signaali, jota ei enää voi pitää hiljaisena. Monimuotoiset työurat ovat tulleet jäädäkseen. Jollekin monimuotoinen työura näyttäytyy positiivisena mahdollisuutena, jollekin toiselle repaleisena, prekaarina epävarmuutena. On jo pitkään ollut selvää, että yhä harvemmalla jäsenellä työura muodostuu pitkistä työsuhteista, vaikka toki niitäkin edelleen on.

Ammattiliitto myrskyn silmässä

Vallalla on juuri nyt merkittävä ristiriita mielikuvien ja todellisuuden välillä. Ay-liikettä haastetaan eri suunnista, mitä pidän hyvänä – keskustelu pakottaa uudistumaan ja pysymään hereillä. Yleiset mielikuvat eivät kuitenkaan useinkaan vastaa meidän liittomme todellisuutta ja sitä arkityötä, jota jäsenten eteen tehdään. Kärjistäen voisi kysyä, että jos puheet ay-liikkeen tarpeettomuudesta ovat totta, miksi sitten lakimiestemme puhelimet soivat taukoamatta ja sähköpostissa on valtavasti jäsenten yhteydenottoja?

Jäsenet liittyvät ja pysyvät jäseninä, koska liitto tarjoaa turvaa työelämän muutostilanteisiin. Tämä pitää sisällään lakimiesten antamaa neuvontaa epäselvissä tilanteissa, mukaan lukien vakuutusturvan oikeudenkäyntejä varten. Toisaalta jäsenyys tarkoittaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja siihen liittyvää neuvontaa. Kolmantena keskeisenä jäsenpalveluna ovat liiton tarjoamat koulutukset, joiden kysyntä on kasvussa. Pääosin maksuttomat koulutukset päivittävät jäsenten osaamista, ylläpitävät työnhakutaitoja ja auttavat esimerkiksi hahmottamaan omia vahvuuksia. Tämä on tärkeää, koska kyseessä on joukko korkeakoulutettuja, joilla on erikoisosaamista, joka sopii moneen tehtävään. Koulutukset myös tuovat jäseniä yhteen ja siten luovat yhteisöllisyyttä.

Ammattiliitto on kumppani työuran kaikissa vaiheissa – oli työura sitten yhtenäinen tai pätkittäinen. Modernin liiton tehtävä on tarjota jäsenelle yksilöllistä palvelua hyvinä ja huonoina aikoina. Samanaikaisesti on kuitenkin muistettava, että liitot vaikuttavat lainsäädäntöön ja työehtoihin. Me työskentelemme päivittäin sen eteen, että koko yhteiskuntatieteellinen koulutusala menestyisi paremmin työmarkkinoila.

Tulevaisuuden ennakoinnille on kasvavaa tarvetta

Työelämän muutostrendeistä myös digitalisoituminen ja yrittäjämäisen työn osuuden kasvaminen ovat kehityssuuntia, joita seuraamme aktiivisesti. Olemme esimerkiksi lisänneet palveluja yrittäjyyteen liittyen sekä nostaneet keskusteluun big datan käyttöä tulevaisuudessa. Yhteiskuntatieteilijöillä tulee olemaan keskeinen rooli tulevaisuuden työelämän rakentajina, ja liiton rooli on tuoda jäsentemme asiantuntijuutta esille. Roolimme yhteiskunta-alan osaajien edunvalvojana on selkeä, ja pystymme tuomaan esille jäsentemme monipuolista osaamista esimerkiksi viestinnän ja verkostojemme avulla.

Käymme säännöllisesti keskusteluja liiton ja koko yhteiskunnallisen alan tulevaisuudesta. Useat liiton omat aktiivit ja päättäjät työskentelevät tehtävissä, joissa ennakointi ja tulevaisuuspohdinta on arkipäivää. Toistaiseksi olemme osallistaneet koko jäsenkuntaa strategioiden ja skenaarioiden laadintaan melko vähän, mutta jatkossa jäsenten aktivoimisesta ja heidän asiantuntemuksensa hyödyntämisestä tulee normi. Uskomme vahvasti osallistamisen ja yhdessä tekemisen voimaan – liitto on yhdistys, jäsentensä summa.

Tulevaisuuden liitossa jäsenten osallisuus voi olla nykyistä syvempää

Jäsenet ovat liiton tärkein voimavara. Heidän osaamistaan voidaan käyttää liiton toiminnassa paljon nykyistä enemmän, mutta toiminnan on oltava kahdensuuntaista. On tärkeää, että jäsenet pääsevät osallistumaan, mutta yhtälailla tärkeää on, että he saavat siitä itselleen jotain. Konkreettisten projektien ja toiminnan kehittämisen kautta jäsenet voivat parhaassa tapauksessa oppia uusia taitoja ja opettaa myös toisiaan. Samalla liitto saa arvokasta tietoa ja osaamista käyttöönsä. Tätä työtä on tehtävänä vielä, mutta suunta on selvä ja tähänastiset kokemukset ovat erittäin rohkaisevia.

Tänä vuonna uudistetussa strategiassamme lupaamme aina kehittää toimintaamme jäseniltä tulevan palautteen mukaisesti. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää – tyytyväinen jäsen on liiton elinehto. Haluamme suunnata uuden ajan ammattiliittojen edelläkävijäksi ja toivomme, että jäsenistö kokee liiton tärkeäksi kumppaniksi oman urapolun varrella.

Lisää aiheesta