Strategiaprosessi toteutettiin sidosryhmien näkemyksiä kuunnellen Karvissa

Strategiaprosessi toteutettiin sidosryhmien näkemyksiä kuunnellen Karvissa

”Fountain Parkissa yhdistyvät mukavat ja osaavat henkilöt, innovatiivinen teknologia ja molemminpuolinen luottamus. Suosittelisin muillekin osana strategiatyötä, ja luultavasti jatkamme yhteistyötä itsekin tulevaisuudessa.”

Karvissa linjattiin lähivuosien toimintaa kahdessa tärkeässä prosessissa vuoden 2023 aikana. Tutustu miten sidosryhmät otettiin työhön mukaan.

Strategiaprosessi ja arviointisuunnitelma luotiin Karvissa laajasti sidosryhmiä kuullen ja osallistaen, sekä tulevaisuusorientaatiolla omaa ajattelua siivittäen. Vuoden 2023 aikana Karvissa linjattiin lähivuosien toimintaa kahdessa tärkeässä prosessissa. Innovatiivinen osallistava ote antoi tilaa myös uusille näkökulmille.

Karvin tehtävä on toimia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen riippumattomana asiantuntijaorganisaationa. Koko toiminnan tavoite on luonteeltaan parhaan mahdollisen suomalaisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tukeminen. Vuoden 2023 aikana Karvissa linjattiin lähivuosien toimintaa kahdessa tärkeässä prosessissa.

Strategiaprosessi valmisteli linjaukset tulevan toiminnan tavoitteista ja keskeisimmistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. Vuosien 2024–2027 arviointisuunnitelmassa puolestaan linjattiin varsinaisen arviointitoiminnan painopisteet ja aikataulut suunnitelmakaudelle.

Strategiaprosessi toteutettiin sidosryhmien ajatuksia laajasti kuullen

Karvilla on useita tapoja olla vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa. Yhteistyö Fountain Parkin kanssa tuli ajankohtaiseksi, kun kaivattiin vaihtoehtoa perinteiselle sidosryhmäkuulemiselle osana strategiaprosessia.

Yhteistyö Fountain Parkin kanssa kiinnosti, sillä verkkoaivoriihi-palvelun hyödyntäminen laajojen joukkojen äänen kuulemiseen sekä sitouttamiseen perinteisen strategiakonsultoinnin lisäksi oli tarpeen. Lisäksi Karvin strategisesta prosessista vastaavat arviointineuvokset Marja-Liisa Sarvilammi sekä Mari Räkköläinen olivat saaneet positiivista palautetta palvelun hyödyntämisestä jo aiemmin.

”Olimme kuulleet kollegoilta ministeriössä hyvää Fountain Parkista, heidän kanssaan aiemmat prosessit ovat olleet onnistuneita”, kertaavat Sarvilammi ja Räkköläinen.

Fountain Park tarjosi valmiin ja silti räätälöitävissä olevan konseptin sidosryhmien osallistamiselle niin, että laajempi verkko-osallistaminen ja kasvokkainen verkkoalustaa hyödyntävä työskentely pienemmässä ryhmässä täydensivät toisiaan.

”Yhteistyöneuvottelut olivat onnistuneet, puhuimme heti samaa kieltä ja oli selkeää, mitä tilaamme ja mitä on odotettavissa tulokseksi. Oli todella helppoa tilata ja alkaa töihin”, Sarvilammi ja Räkköläinen kertovat.

Työpajatyöskentelyn ja laajan verkko-osallistamisen yhdistelmä toimi

Fountain Parkin asiantuntijat fasilitoivat Karvin henkilöstön ja arviointineuvoston yhteisen työpajan, johon kuului myös ennakkoon verkossa täytettävä valmistautumisosio. Kasvokkaisessa tilaisuudessa hyödynnettiin verkkoaivoriihtä strategisten tavoitteiden priorisointiin ja konkretisointiin sekä käytännön arviointitoiminnan osa-alueiden syvempään tarkasteluun.

Sarvilammi ja Räkköläinen olivat tyytyväisiä siihen, että työpajassa pystyi itsekin heittäytymään osallistujan rooliin, kun luotettava kumppani huolehti juoksutuksesta ja varmisti ideoiden taltioinnin.

”Fasilitoijat olivat todella osaavia ja ajassa hyvin kiinni. Todella laaja, vankka ja pitkäkestoinen tausta koulutuksen kehittämisessä. Heidän tulevaisuusorientoitunut ote viritti myös meidän ajatteluamme ja vei meitä eteenpäin.”

Työpajatyöskentelyn tuloksia täydentämään haluttiin osallistaa laajempi sidosryhmäjoukko antamaan verkkoaivoriihessä omasanaisia näkemyksiään arviointitoimintaan liittyvistä asioista ja Karvin työstä yleensä. Verkkoaivoriihessä tarjottiin osallistujille myös mahdollisuus priorisoida ja jatkojalostaa muiden osallistujien vastauksia. Mukaan kutsuttiin yli 1300 asiantuntijaa, joista noin 300 tarttui mahdollisuuteen.

”Verkkoaivoriihi on innovatiivinen alusta puheen, mielipiteiden ja kokemusten kokoamiseksi ja käyttöönottamiseksi.”

Osallistavan prosessin tulokset hyötykäyttöön

Osallistavan prosessin tuloksia hyödynnettiin laajasti eri yhteyksissä strategiatyössä ja arviointisuunnitelman laadinnassa. Prosessin edetessä työskentelystä kiteytyneitä teemoja sekä aihepiirejä hyödynnettiin muun muassa henkilöstön Karvi-kahveilla ja yksikkökierroksilla, ministeriöiden tapaamisissa ja korkeakoulujen arviointijaoston työssä.

”Hyvää on, että raportoinnissa nostettiin esiin ne top 12 tärkeimmät aiheet, yhdellä silmäyksellä näki kokonaisuuden. Raportointi itsessään oli riittävän laaja, ja loppuraporttia voi hyödyntää myöhemminkin.”

Laajempi aivoriihityöskentely puolestaan tarjosi lähestymistavaltaan uusia ajatuksia sekä näkökulmia tulevaisuuden arviointitoiminnan kehittämiseksi. Systemaattisuus ja kattavuus tulivat osallistujien näkemyksissä vahvasti esiin, samoin kestävyyden ja hyvinvoinnin teemojen vahvistuminen, koulutuksen ja arviointitoiminnan vaikuttavuuden kiteyttäminen nykyistä ilmaisuvoimaisemmin.

”Fountain Parkissa yhdistyvät mukavat ja osaavat henkilöt, innovatiivinen teknologia ja molemminpuolinen luottamus. Suosittelisin muillekin osana strategiatyötä, ja luultavasti jatkamme yhteistyötä itsekin tulevaisuudessa”, Sarvilammi ja Räkköläinen kertovat.