VR Group – GRI G4 olennaisuusanalyysi ja sidosryhmädialogi

VR Group – GRI G4 olennaisuusanalyysi ja sidosryhmädialogi

VR Group kutsui sidosryhmät yhteiselle matkalle kehittämään entistä vastuullisempaa toimintaa. Näin yritysvastuu linkittyi alusta lähtien myös strategiaan.

VR Group halusi päivittää vastuullisuustyönsä olennaisimmat asiat ja kehittää raportointiaan GRI G4 -ohjeiston suuntaan. G4-ohjeistossa painotetaan sidosryhmälähtöistä olennaisuusanalyysia. Ohjeiston ohjaavia arvoja ovat: systemaattisuus, dokumentoitavuus ja avoimuus.

Erityisesti avoimuuden ja systemaattisuuden yhdistäminen osoittautui haastavaksi VR Groupin suuren kontaktipinnan vuoksi. Some-kanavissa huomio kiinnittyy yksittäisiin asioihin, fokusryhmät eivät ole avoimia ja numeeriset kyselyt tuottavat dataa, jota on vaikea hyödyntää innovaatioissa ja uuden kehittämisessä.

VR Group kehittämässä vastuullisuutta

VR Groupin asiakaslupaus on ”Yhteisellä matkalla”. VR Group kutsui sidosryhmät yhteiselle matkalle kehittämään entistä vastuullisempaa toimintaa. Näin yritysvastuu linkittyi alusta lähtien myös strategiaan.

Sidosryhmien ideointia varten luotiin verkkopalvelu, jossa osallistujilla oli mahdollisuus avoimeen ideointiin ja muiden osallistujien ideoinnin arviointiin. Näin katse siirtyi tehtyjen toimenpiteiden mittaamisesta uuden kehittämiseen.

Sidosryhmät mukana asioiden olennaisuusanalyysissä

Olennaisimpien aiheiden tunnistaminen tapahtui kaksivaiheisesti. Sidosryhmädialogin ensimmäisessä vaiheessa hyödynnettiin joukkoistamista ja osallistujat arvioivat toistensa tuottamia ideoita. Osallistujien priorisoinnin jälkeen Fountain Park teki aineistolle laajan laadullisen aineiston analyysin. Lopputuloksena tiivistettiin sidosryhmien näkemys VR Groupin yritysvastuun pääkohdista ja kehitysmahdollisuuksista.

Johto mukana alusta alkaen

Olennaisuusanalyysiin kuuluu olennaisena osana myös yrityksen näkemys vastuullisuudesta. Niinpä VR Groupin johto oli alusta asti aktiivisesti mukana projektissa. Toimintaympäristön ja benchmark-analyysin kautta työ eteni johdon työpajoihin, joissa tunnistettiin sidosryhmien esille tuomien asioiden vaikutus liiketoimintaan. Johtoryhmän työpajoissa määritettiin VR Groupin liiketoiminnan kannalta olennaiset asiat ja varmistuttiin siitä, että asioille löytyy oikeat mittarit.

Mitä et mittaa, sitä et voi johtaa on vanha, mutta tässäkin tapauksessa totuudenmukainen lause. Työn tuloksena syntyi myös suunnitelma GRI G4 -ohjeiston mukaisen yritysvastuuraportin laatimiseksi.

-Sidosryhmädialogi oli mielenkiintoinen ja tehokas tapa saada esille laajan joukon näkemyksiä ja ideoita vastuullisuutemme kehittämiseen. Projektin tulosten pohjalta kehitämme sekä vastuullisuustyötämme että vastuullisuusraportointiamme, Tuija Säynätjoki, VR Groupin ympäristöpäällikkö kertoo.

-Kun vastuullisuuden keskeisimmät teemat on tunnistettu ja priorisoitu, ne voidaan sisällyttää osaksi jokapäiväistä työtä, päätöksentekoa ja VR Groupin strategiaa.

Lue lisää vastuullisuusaiheista blogistamme.

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä