Nyt Helen tietää mitä on maailman paras kaupunkienergia

Yli 1000 osallistumista ja yli 200 sivua erilaisia ehdotuksia

Aivoriihi on tehokas tapa tavoittaa laaja joukko erilaisia sidosryhmiä nopeasti, kerätä uusia ideoita ja tehdä näkyväksi jo tehtyä työtä.

 

Priorisoitu näkemys tuo olennaisen esiin yritysvastuuraporttiin

Vastuullisuusraportissa nostetaan esiin erityisesti sidosryhmien tärkeänä pitämiä asioita.

Helen kysyi sidosryhmiltä, mikä on tärkeintä vastuullisuustyössä. Yli 1 000 vastasi ja priorisoi. Tuloksista Helenin vastuullisuustiimi sai lisävahvistusta kehittämistoimille sekä selkeitä näkemyksiä, mitä pitäisi tehdä toisin. Tulosten innostama Helen yrittää tulevaisuudessa ottaa entistä enemmän sidosryhmiä mukaan toiminnan kehittämiseen.

Helenin tulee siirtyä fossiilista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin, erityisesti aurinkoon ja tuuleen. Tätä mieltä ovat lähes yksimielisesti Helenin sidosryhmät.

Lähtökohdat

Helen (entinen Helsingin Energia) uskoo toiminnan kehittämiseen yhdessä sidosryhmien kanssa. Osa tätä yhteiskehittämistä on marraskuussa 2014 toteutettu kansalaiskeskustelu vastuullisesta energiatuotannosta. Tavoitteena oli kuulla sidosryhmien näkemys siitä, mikä on tärkeintä Helenin vastuullisuustyössä.

Toimenpiteet projektissa

Kansalaiskeskusteluun osallistuttiin yli 1000 kertaa ja erilaisia ehdotuksia kertyi yli 200 sivua.
Näkemykset otettiin tosissaan. Helen käsitteli tuloksia ja ulkoisesti sisäisesti eri foorumeilla sekä työpajoissa ja vei aivoriihessä annettuja ideoita eteenpäin. Sidosryhmien näkemykset toimivat taustamateriaalina ja uusien ideoiden lähteenä.

Konkreettisesti sidosryhmien näkemykset vaikuttavat muun muassa vuosittain julkaistavaan vastuullisuusraporttiin, jossa nostetaan esiin erityisesti sidosryhmien tärkeänä pitämiä asioita.

Saavutetut tulokset

Tulokset piirsivät suuntaviivat, joihin sidosryhmät toivovat Helenin paneutuvan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vastuullisuuden kehittämiseksi.

Sidosryhmien mielestä tärkeintä vastuullisuuden edistämistä on siirtyminen fossiilista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin, erityisesti aurinkoon ja tuuleen.

Osallistujat pitivät myös energiatehokkuutta ja energiansäästön edistämistä tärkeinä asioina. Energiatehokkuuteen liittyvistä uusista palveluista tuli paljon ideoita ja jatkoa toivottiin jo olemassa oleville käytännöille, kuten koululaisyhteistyölle.

Sidosryhmät myös uskovat Helenin mahdollisuuksiin toimia edelläkävijänä energiantuotannon muutoksessa. Tämä heittää haasteen Helenin suuntaan, pystyykö se tekemään sidosryhmien toivomia rohkeita tekoja ja viestimään avoimemmin toimistaan.

Lisätiedot: Hanna Heinonen
Katso video