Strategiarbete inom den offentliga förvaltningen

Vår tjänst har utvecklats för att stödja organisationer i olika stadier av strategiarbetet. Den låter dig enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sporra även stora grupper med i den strategiska utvecklingen.

Med vår tjänst blir strategiarbetet en inkluderande, öppen och diskuterande digital utvecklingsresa. Deltagarna delar sina egna idéer och bedömer med stöd av olika stimuli och infallsvinklar andras åsikter om bestämda teman via webben. Strategiprocessen blir transparent och bindande och det blir lättare att ta den till sig och genomföra den.

Resultatet är analyserad information och konkreta åtgärdsförslag som främjar strategiarbetet och stödjer beslutsfattandet.

FÖRDELARNA MED VÅRA TJÄNSTER

Förståelse

Förstärk snabbt och enkelt organisationens förståelse för strategin

Interaktivitet

Ta reda på personalens inställning till förändringen

Lägesbild

Ta fram intressegruppernas syn på strategins nuläge och utvecklingsområdena

Tydlig riktning

Bilda trovärdiga strategiska mål

Konkreta åtgärder

Ta in konkreta åtgärder som främjar strategin på den gemensamma agendan

Verktyg

Ge ledningen och arbetsledarna verktyg för strategiarbetet och dess genomförande

Mätbarhet

Se skillnaderna i olika enheters prestationer och mät genomförandet av strategin

MED VÅR HJÄLP FÅR DU SVAR PÅ TILL EXEMPEL

Hur identifierar jag de viktigaste strategiska prioriteringarna för min organisation?
Hur engagerar jag intressentgrupperna i strategiutvecklingen?
Hur vet jag vad intressentgrupperna förväntar sig av de strategiska åtgärderna?
Hur mäter jag framgången som åtgärderna har på lång sikt?
HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss - vi svarar

Kontakta oss