Flerfasigt hörande av fältet som verktyg för att verkställa kulturverksamhetslagen i kommunerna

Flerfasigt hörande av fältet som verktyg för att verkställa kulturverksamhetslagen i kommunerna

Undervisnings- och kulturministeriet genomförde ett flerfasigt hörande som del av förnyelsen och verkställandet av lagen om kommunernas kulturverksamhet. ”Vi har fått positiv respons om lagen. Den har upplevts som mycket viktig. Vi har också fått mycket tacksam respons från fältet”, kommenterar kulturråd Kirsi Kaunisharju.

Undervisnings- och kulturministeriet genomförde ett flerfasigt hörande som del av förnyelsen och verkställandet av lagen om kommunernas kulturverksamhet. Den tvåfasiga deltagarprocessen genomfördes i slutet av år 2018 och under våren 2019. ”Vi har fått positiv respons om lagen. Den har upplevts som mycket viktig. Vi har också fått mycket tacksam respons från fältet”, kommenterar kulturråd Kirsi Kaunisharju.

Målsättningen med Fountain Parks Webbtankesmedja var att pejla behovet av kulturtjänster i kommunerna och hur man borde producera tjänsterna. Projektet hängde också ihop med verkställandet av den nya lagen. Speciellt ville man höra deltagarnas synpunkter på tankar kring verkställandet av det i lagen skrivna utvecklingsuppdraget.

”Det här dialogmässiga arbetssättet gav deltagarna nya insikter i hur man kan samla kommuninvånarnas åsikter. En del av kommunerna begärde även att få använda materialet själva, vilket ökade verkningarna”, berättar Kaunisharju.

Omfattande webbdialog som bas för arbetet

Den första fasen gick ut på att samla in ett brett spektrum av synpunkter från kommunernas kulturproducenter och invånare med hjälp av en gemensam webbdialog. Temat väckte stort intresse, med över 1 000 deltagare i dialogen. Materialet som insamlades från fältet var rikt och mångsidigt.

Vi fick synpunkterna från fältet med en glädjande snabb tidtabell, redan inom ungefär en vecka. Den här fasen gav en grund för beredningen. Vi kunde fokusera vårt eget tänkande enligt fältets behov och insikter, säger Kaunisharju.

Regionala evenemang gav djup och förmedlade budskapet

Samarbetet fortsatte i mars 2019, då man på basis av det omfattande materialet från den gemensamma dialogen arrangerade regionala diskussionstillfällen i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg och Tammerfors. I diskussionstillfällena deltog nästan 300 deltagare. Därtill strömmades evenemangen via webben till dem som inte kunde delta på plats.

Före de regionala evenemangen skickad man ut förhandsuppgifter till deltagarna. Utgående från förhandsuppgifterna arrangerade man två timmars utvecklingssessioner i verkstadsform under evenemangen. Deltagarna använde en Webbtankesmedja som Fountain Park producerades och planerade i samarbete med en expertgrupp från undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Kommunförbund och Centret för konstfrämjande.

”Arbetssättet ger bättre möjligheter för distansdeltagare att delta och engagera sig. Nu hölls även distansdeltagarna bättre med under hela strömningen.”

Fountain Parks expert analyserade det producerade materialet och framställde en rapport för respektive evenemang. Rapporten kompletterades och insikten om läget på fältet ökade under hela serien av regionala evenemang.

Dialogmässig arbetsmetod gav resultat

”Kanske vi kan använda en motsvarande metod även i fortsättningen. Medvetenheten om lagen ökade, vi samlade flexibelt in kommunernas åsikter och kunde lätt lyfta fram dem”, berättar Kaunisharju om hur samarbetet lyckats.

På det stora hela samlade vi in 2 000 människors arbetsinsats för utvecklingen av kommunernas kulturverksamhet.

Som projektets kontaktpersoner vid UKM fungerade kulturråden Kirsi Kaunisharju och Esa Pirnes.

HAR DU FRÅGOR?

KONTAKTA OSS - VI SVARAR