Muutosjohtaminen

Osallistava muutosjohtaminen ottaa toimijoiden äänen luottamuksellisesti huomioon. Kun muutoksen kohde ja toteuttava taho työstävät asiat yhdessä alusta alkaen, vältetään energian tuhlaaminen muutosvastarinnan käsittelyyn.

Toimintaympäristön muuttuessa kannattaa tehdä rohkeita avauksia ihmisten motivoinnin, päätöksentekomallien, tavoitteiden asettamisen ja resurssien allokoinnin suhteen.

Kuullun asian perusteella on osattava tehdä oikeita johtopäätöksiä. Tunnustetaan ja tunnistetaan organisaatioiden aito monimuotoisuus.

Varsinainen juju on siinä, että organisaation erilaiset ihmiset voivat löytää toisiltaan osaamista, jota yhdistelemällä päästään ratkaisemaan yhä monipuolisempia ongelmia ja tehtäviä.

Ketterälle muutosjohtamiselle on jatkuvasti tarvetta

Kaikki työ on riippuvaista ulkopuolisista tapahtumista, ilmiöistä ja tarpeista. Työn tekeminen on harvoin pelkästään yksilön omissa käsissä tai yksin puurtamista. Joudumme sopeutumaan muun muassa poliittisiin päätöksiin, globaaleihin ilmiöihin, taloudelliseen tilanteeseen, asiakkaiden ja kansalaisten reaktioihin.

Henkilöstölle muutokset voivat olla kuormittavia. Uusia asioita ja näkökulmia tulisi omaksua, kun samaan aikaan tunne oman työn jatkuvuudesta voi kärsiä. Useissa organisaatioissa muutokseen pyritään vastaamaan muuttamalla organisaation rakennetta. Työ tehdään toisaalla ja sen organisoiminen toisaalla.

Johtamisessa on kuitenkin tarve ketteryydelle: kykyä tulkita ajan ilmiöitä suhteessa työhön, kokeilla, oppia ja luopua toimimattomasta. Työtä on suunniteltava yhdessä ja yhteiselle ajattelulle kannattaa varata aikaa.

Muutosjohtaminen paremmaksi verkkoaivoriihen avulla

Verkkoaivoriihemme avulla hälvennät muutosvastarintaa ottamalla ihmiset mukaan alusta alkaen muutoksen suunnitteluun. Saat käyttöösi joukkojen viisauden – oman henkilöstösi ymmärryksen siitä, miten muutoksen tuomat uudet mahdollisuudet parhaiten hyödynnetään käytännössä.

Olemme auttaneet asiakkaitamme onnistumaan muutosjohtamisessa mm.

  • organisaatiomuutoksissa
  • uusien liiketoimintojen aloituksissa
  • uusissa tavoissa toimia
  • fuusioissa ja
  • strategisissa muutoksissa