Muutosjohtaminen

Vain yksi asia tässä maailmassa on varmaa: muutos. Osallistava ja ketterästi toteutettu muutosjohtaminen takaa luottamuksellisen dialogin, helpottaa muutosvastarintaa organisaatiossa ja auttaa viemään kehittämistoimenpiteet kunnialla maaliin. Kun muutokseen liittyvät vaiheet, tarvittavat toimenpiteet sekä haluttu lopputulos tuodaan yhteiseen keskusteluun tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, saadaan henkilöstö sitoutettua ja otettua aktiiviseksi osaksi muutosprosessia.

Ketterä muutosjohtaminen tuo kilpailuetua

Toimintaympäristön muutoksissa rohkeus on valttia. Ihmisten motivointiin, päätöksentekomalleihin, tavoitteiden asettamiseen sekä resursointiin kannattaa tarttua osallistavalla otteella parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Henkilöstön ja sidosryhmien ideoiden huomioiminen ja ajatusten kuuleminen auttaa viemään muutosta oikeaan suuntaan ja tunnistamaan parhaat toimintatavat sekä käytänteet sitä tehostamaan. Kun organisaation ihmiset tuodaan yhteiseen dialogiin, annetaan heille mahdollisuus arvioida toistensa ideoita, kehittää ajatuksiaan ja luoda täysin uudenlaisia, monipuolisia ratkaisuja, joilla tuetaan muutosprosessin kulkua sekä yhteistä tulevaisuutta.

Suuret organisaatiomuutokset voivat olla henkilöstölle kuormittavia. Uusien toimintatapojen opettelu ja omaksuminen sekä epävarmuus oman työn jatkuvuudesta voivat altistaa muutosvastarinnalle sekä epämääräisten huhujen syntymiselle. Muutosjohtamisessa ketteryyteen tulee panostaa, viestintä pitää oikea-aikaisena ja jatkuvana, ja aikaa varata työn suunnittelulle sekä yhteiselle ajattelulle.

Parempaa muutosjohtamista dialogisen strategiatyön avulla

Dialogisen strategiatyön avulla helpotat muutokseen liittyvää epävarmuutta ottamalla organisaation henkilöstön mukaan muutoksen suunnitteluun jo prosessin alussa. Saat käyttöösi henkilöstösi viisauden ja ymmärryksen siitä, miten muutoksen tuomat uudet mahdollisuudet parhaiten hyödynnetään käytännössä. Henkilöstösi ajatukset ja iteroituneet ideat tukevat muutoksen läpivientiä ja helpottavat prosessia.

Autamme asiakkaitamme onnistumaan mm.

  • organisaatiomuutoksissa
  • uusien liiketoimintojen aloituksissa
  • uusissa tavoissa toimia
  • fuusioissa ja
  • strategisissa muutoksissa