Mikä on verkkoaivoriihi?

Fountain Park verkkoaivoriihiTM -työkalun avulla ihmisten on  mahdollisuus ajatella ja kehittää asioita, ideoita ja organisaatiotaan yhdessä, ajasta ja paikasta riippumatta.

Me Fountain Parkissa tulkitsemme tuhannet ideat selkeiksi vastauksiksi ja konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi.

Esimerkiksi näin prosessi etenee:

  1. Kaikki haluamasi sidosryhmät kutsutaan yhteiseen verkkoaivoriiheen.
  2. Osallistujat kertovat näkemyksistään omin sanoin avoimien kysymysten kautta.
  3. Ideointia rikastetaan ajatusvirikkeillä ja näkökulmilla.
  4. Ideoita arvioidaan yhdessä arvottamalla toisten ajatuksia ja mielipiteitä. Näin löydetään tärkeimmät ja puhuttavimmat, sekä mielipiteitä hajauttavat asiat.
  5. Arviointiin nostetaan mukaan myös muutokseen liittyvät huolet ja ennakkokäsitykset, pohditaan miltä muutos tuntuu.
  6. Tuloksena saat analysoitua tietoa ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Näin voit tehdä perusteltuja päätöksiä sidosryhmien tuella.

Fountain Park verkkoaivoriihiTM voidaan toteuttaa eri kieliversioina, jolloin saadaan tietoa eri markkina-alueiden tilanteesta.