Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen visiotyö tehtiin laajasti osallistaen

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen visiotyö tehtiin laajasti osallistaen

Helsingin kaupungissa vision rakentamisen keskiössä ovat kaikenikäiset oppijat ja heidän hyvinvointinsa. Visiotyö tehtiin laajasti erilaiset näkökulmat huomioiden.

Tutustu miten verkkoaivoriihi toimii erikokoisten ryhmien ideoinnin ja ajatusten keräämisen apuna työpajatyöskentelyssä.

Helsingin kaupungissa vision rakentamisen keskiössä ovat kaikenikäiset oppijat ja heidän hyvinvointinsa. Visiotyö tehtiin laajasti erilaiset näkökulmat huomioiden.  Työ on osa Helsingin kaupunkistrategiaa vuosille 2021–2025, mutta konkreettiset askelmerkit tehdään aina vuoteen 2030 asti. Helsinki haluaa olla kasvatuksen ja koulutuksen suunnannäyttäjä ja vaikuttaja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Kasvatuksen ja koulutuksen visiotyö avattiin laajasti opettajille ja rehtoreille sekä myös laajasti oppijoille kaikilta asteilta heidän huoltajiaan unohtamatta. Tavoitteena oli kuulla laajasti näkemyksiä prosessin eri vaiheissa. Eri ryhmiä osallistettiin jakamaan näkemyksiään siitä, millaista on kasvatus ja koulutus vuonna 2030. Yhdessä pohdittiin, mitkä ovat koulutukseen merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä nyt ja tulevaisuudessa. Tarkoituksena oli kehittää koulutusta katsomalla kauas tulevaisuuteen ja toimimalla jo nyt. Visiotyö aloitettiin keväällä 2022  ja se valmistui kevään 2023 aikana.

Esihenkilöiden ohjatut työryhmätyöskentelyt osana priorisointia 

Fountain Parkin tuli kumppaniksi fasilitoimaan osallistavaa työskentelyä syksyllä 2022, kun suuntaviivat visiolle oli jo luotu. Fountain Parkin asiantuntijat ohjasivat satojen osallistujien esihenkilöpäivillä ryhmätyöskentelyä, jossa visioaihioita priorisoitiin ja jatkokehitettiin toiminnallisten korttien ja digitaalisen alustan avulla.

Ryhmätyöskentely esihenkilöpäivillä oli jaettu kahteen vaiheen. Ensin priorisoitiin ajatuksia siitä, millaisia taitoa, osaamisia ja valmiuksia hyvinvoiva ja oppiva helsinkiläinen erityisesti tarvitsee vuonna 2030. Toisen osion aiheena oli, millaista toimintakulttuuria Helsingissä tulisi edistää. Molemmista aihepiireistä oli tarkoitus arvottaa, mihin Helsingissä tulisi erityisesti keskittyä ja pohtia teemoja oman työn kehittämisen näkökulmasta.

Kahteen työpäivään jaetuilla esihenkilöpäivillä oli yhteensä 500 osallistujaa. Fountain Parkin asiantuntijat fasilitoivat työskentelyä, loivat työskentelyssä käytettävän verkkoalustan ja koostivat laadullisesta ja määrällisestä aineistosta raportin visiotyöskentelyn tueksi.

Visiotyö jatkui asukastilaisuuksissa huoltajien näkemysten kuulemisella

Helsingin kaupungin huoltajia kuultiin viidessä asukasillassa eri alueilla tammi-helmikuussa 2023. Fountain Parkin fasilitaattori ohjasi ryhmäkeskusteluja, ja huoltajien ajatukset tallennettiin verkkoalustalle.

Huoltajien työskentely jakautui kahteen vaiheeseen esihenkilöiden osallistamisen tapaan. Huoltajat priorisoivat ensin valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia taidoista ja valmiuksista sekä sen jälkeen yhteisöön ja ympäristöön liittyviä kokonaisuuksia. Priorisointien jälkeen oli mahdollista omasanaisesti kommentoida, miten näiden tärkeinä pidettyjen asioiden tulisi näkyä oppijoiden arjessa Helsingissä.

Jokaiseen viiteen asukasiltaan tuli useita kymmeniä huoltajia. Asukasillat saivat erinomaista palautetta huoltajilta, jotka halusivat vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen Helsingissä.

Laadullinen ja määrällinen aineisto koostettiin visiotyössä helposti hyödynnettäväksi tulosraportiksi, joka toi esiin sekä yhteiset näkemykset, että eri alueiden keskusteluissa havaitut painotuserot.