Kansallisen lapsistrategian valmistelua tehtiin sujuvasti verkossa

Kansallisen lapsistrategian valmistelua tehtiin sujuvasti verkossa

”Oli tärkeää, että myös poikkeusajassa pystyttiin toteuttamaan osallisuutta verkkomenetelmin. Saimme lapsistrategian valmistelun tueksi tärkeää tietoa, josta oli meille paljon hyötyä lapsistrategian valmistelussa”, kertoo Johanna Laisaari, kansallisen lapsistrategian pääsihteeri.

Kansallinen lapsistrategia lasten oikeuksien toteutumisen takeena

Kansallista lapsistrategiaa valmistellaan Suomessa nyt ensimmäistä kertaa. YK:n lapsen oikeuksiin perustuvan strategian tavoitteena on varmistaa, että lasten oikeudet toteutuvat Suomessa täysimääräisesti. Strategian kantavana periaatteena on lapsi- ja perhemyönteinen Suomi.

”Lapsistrategian keskeisenä tavoitteena on ollut lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen. Strategiaa onkin valmisteltu lasten ja nuorten ääni ja mielipiteet huomioiden. Suomessa lasten osallistamista voitaisiin tehdä enemmänkin”, toteaa kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari valtioneuvoston kansliasta.

Onnistunutta osallistamista poikkeusajasta huolimatta

”Meidän oli aluksi tarkoitus järjestää kasvokkaisia työpajoja sekä pyöreän pöydän keskusteluja esimerkiksi kouluissa, mutta suunnitelmat muuttuivat Covid-19 pandemian myötä. Lyhyen aikataulun takia meidän piti löytää nopeasti uusi keino toteuttaa lasten ja nuorten osallistuminen mahdollisimman kattavasti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Livekeskustelujen estyessä tarvitsimme tehokkaan toimintatavan verkko-osallistamiseen”, Laisaari kertoo.

Fountain Parkin kanssa toteutettu Verkkoaivoriihi jaettiin kahteen osaan: lasten ja nuorten sekä aikuisten osallistumispolkuun, mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan luomiseksi. Lasten ja nuorten polulla syvennyttiin muun muassa heidän arkeensa, iloihin ja suruihin, vaikuttamismahdollisuuksiin sekä lapsen oikeuksien toteutumiseen. Aikuisten osallistumispolulla keskityttiin vahvemmin lapsen oikeuksiin, osallistumismahdollisuuksiin sekä aikuisen rooliin näiden mahdollisuuksien lisääjänä.

”Vuorovaikutteinen sekä lapsille ja nuorille kiinnostava tapa osallistua oli tärkeässä roolissa yhteistyökumppanin valinnassa. Myös Fountain Parkin aiempi kokemus lasten ja nuorten osallistamisesta useammalla eri kielellä oli tärkeää lopputuloksen kannalta”, Laisaari summaa.

Halu vaikuttaa välittyi verkon yli

Verkkoaivoriihen vastauksissa korostui lasten ja nuorten keskinäinen solidaarisuus sekä halu vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin. Vastaukset olivat osittain hyvin pitkiä ja vastaajat olivat selkeästi antaneet aikaa kysymysten pohdinnalle. Lasten ja nuorten mietinnöistä välittyi myös empatia ja huolenpito. Huolta kannettiin esimerkiksi koulukiusaamisesta sekä muiden kokemasta syrjinnästä.

Verkkoaivoriihen tuloksia hyödynnetään seuraavaksi kahdessa vaiheessa. Helmikuussa 2021 julkaistavan kansallisen lapsistrategian yhteydessä on nostettu esiin lasten ja nuorten kokemia haasteita. Vuonna 2021 jatkuvassa strategian toimeenpanotyössä ja toimeenpanovaiheen valmistelussa huomioidaan verkkoselvityksessä nousseet vastaukset.

”Oli tärkeää, että myös poikkeusajassa pystyttiin toteuttamaan osallisuutta verkkomenetelmin. Vastauksia kertyi valtakunnallisesti lähes 3000 lapsilta, nuorilta ja aikuisilta, ja eri ikäisten lasten ja nuorten ääni tuli kuulluksi. Saimme lapsistrategian valmistelun tueksi tärkeää tietoa, josta oli meille paljon hyötyä lapsistrategian valmistelussa”, Laisaari kertoo.

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut Lapsivaikutusten arvioinnin käsikirjan lainvalmistelijoille osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa yhteistyömme pohjalta. Voit tutustua käsikirjaan tästä.

Heräsikö sinulle kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä