TEM hyödyntää laajasti sidosryhmien näkemyksiä

TEM hyödyntää laajasti sidosryhmien näkemyksiä

TEM on hyödyntänyt verkkoaivoriihen tuloksia on hyödynnetty lainvalmistelussa, ohjelmien teemojen ja toimenpiteiden valinnassa, palvelujen uudistamisessa, selvitysmiestyön tukena sekä päätöksenteossa.

Verkkoaivoriihi on ollut joukkoistamisen väline Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) vuodesta 2008 lähtien. Vuosien varrella Fountain Park on toteuttanut ministeriölle lähes 20 hanketta.

Tuloksia on hyödynnetty lainvalmistelussa, ohjelmien teemojen ja toimenpiteiden valinnassa, palvelujen uudistamisessa, selvitysmiestyön tukena sekä päätöksenteossa. Samalla on toteutettu kansalaisten ja asiantuntijoiden laajaa osallistamista sekä hyvää viestintää.

”Halusimme käynnistää aluekehittämispäätöksen valmistelun kuulemalla sidosryhmiä laajasti heti prosessin alussa, eikä perinteiseen tapaan vasta lausunnonantovaiheessa. Fountain Parkin verkkoaivoriihi tarjosi tähän oivan työvälineen. Oli ilo havaita, miten laajat joukot osallistuivat aivoriiheen. Saimme erittäin arvokasta materiaalia painopistepäätöksen valmistelua varten.”

”Saimme lainvalmistelua varten hyödyllistä tietoa siitä, miten yritykset ja muut vastaajat käytännössä tilaajavastuulakia soveltavat ja toisaalta vastaajien näkemyksiä siitä, miten sopimuskumppanin luotettavuutta olisi parasta arvioida. Tulosten raportointitapa oli selkeä ja tulokset valmistuivat nopeasti.”

”Fountain Parkin verkkoaivoriihi -työskentelytapa osoittautui toimivaksi: Saimme asiallista, hyödyllistä ja myös kriittistä palautetta puukerrostalojen kehitystyön suuntaamiseen. Sen sijaan asiattomia vastauksia ei ilmaantunut, kuten yleensä tapahtuu nimettömissä yleisönosastokirjoituksissa. Verkkoaivoriihen tuloksia hyödynnetään puukerrostalojen asukaslähtöisessä kehittämisessä. Tähän mennessä Suomeen on rakennettu 37 asuinpuukerrostaloa, joissa on yhteensä 649 asuntoa. Uusia puukerrostalohankkeita on vireillä yli 7 000 asunnon verran eri puolilla Suomea.”

Joitakin toteutettuja projekteja

Aluekehittäminen: asiantuntijasidosryhmät miettivät tulevaisuuden aluekehittämisen keskeisiä tavoitteita.

Investointeja Suomeen -selvitysmiestyö: Kansalaiset ja asiantuntijat pohtivat keinoja, joilla tehdä Suomesta houkuttelevampi investointikohde.

Tilaajavastuu: yrittäjät ja muut asiantuntijat jakoivat näkemyksiään sopimuskumppanien luotettavuuden arvioinnista, eli mitä asioita sopimuskumppanista tulisi selvittää ennen sopimuksen tekoa.

ELY-keskusten arvojen määrittely: ELY-keskusten henkilöstö pohti yhteistä arvopohjaa sekä antoi ajantasaista tietoa keskusten tilanteesta − mikä puhututtaa, mitä pitäisi muuttaa.

Itä- ja Pohjois-Suomen houkuttelevuustekijät: kansalaiset ideoivat Itä- ja Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä.

Puhdas Energia –ohjelma: ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden viestintä ja arviointi.

Pk-yritysten kehittämispalveluiden uudistaminen: asiakkaat, palvelun tuottajat ja niiden myöntäjät kertoivat pk-yrityksien tulevaisuuden palvelutarpeista.

Metsäalan strateginen ohjelma: kuluttajat ja rakennusalan ammattilaiset kertoivat näkemyksiään puukerrostaloista − missä määrin puukerrostalot vastaavat suomalaisten asumisen unelmiin?

Energiatehokkuus: ministeriön sidosryhmät pohtivat, mitkä tekijät yhteiskunnassa sallivat energiatehokkuuden juurtumisen ja mitkä pullonkaulat voivat estää sen toteutumisen.

Heräsikö sinulla kysymyksiä aiheesta?

Ota meihin yhteyttä